Жижиглэн худалдаа эрхлэгчид сурталчилгааны доллараа хаана зарцуулж байна вэ?

Зар сурталчилгаатай холбоотой жижиглэн худалдааны фронтод зарим нэг огцом өөрчлөлтүүд гарч байгаа нь харагдаж байна. Дижитал технологиуд нь илүү их үр дүнд хүргэж буй хэмжигдэхүүн боломжийг санал болгож байгаа бөгөөд жижиглэн худалдаачид анхаарч байна. Эдгээр үр дүнг уламжлалт, дижитал сурталчилгаа гэж боддог гэж би буруу тайлбарлахгүй. Энэ бол нарийн мэдрэмжтэй холбоотой асуудал юм. Жишээлбэл, телевизийн сурталчилгаа нь бүс нутаг, зан байдал, цаг хугацаа зэргээс хамаарч үзэгчдийг чиглүүлэх чадвараараа улам бүр нэмэгдэж байна. Гүйцэтгэлийн сэтгэлгээ нэвт шингэсэн байдаг