Санал хүсэлтэд дасан зохицох, хариу өгөх нь агуулгын маркетингийн үр дүнг сайжруулдаг

Маркетерүүд хэр хурдан бөгөөд үр дүнтэй хариу үйлдэл үзүүлж, хэрэглэгчийн байнгын санал хүсэлтэд дасан зохицох нь брэндийн гүйцэтгэлийн шинэ тодорхойлогч хүчин зүйл болжээ. Судалгаанд хамрагдсан 90 брэндийн зах зээлд оролцогчдын 150% -ийн хэлснээр хариу үйлдэл үзүүлэх чадвар буюу санал хүсэлт, сонголт, хэрэгцээг эх сурвалжлах, ойлгох, дараа нь хурдан хариу үйлдэл үзүүлэх чадвар нь хэрэглэгчийн онцгой туршлагыг хүргэхэд чухал ач холбогдолтой биш юм. Зах зээлд оролцогчдын дөнгөж 16 хувь нь байгууллагууд нь хэрэглэгчдэд маш их хариу үйлдэл үзүүлдэг, өөрчлөлт оруулаагүй гэж боддог