Өгөгдлийн асуудлын шалтгаан ба гайхмаар үр дагавар

Бүх зах зээлд оролцогчдын талаас илүү хувь нь бохир өгөгдөл нь амжилттай маркетингийн хөтөлбөрийг бий болгоход хамгийн том саад болж байна гэж үздэг. Чанартай өгөгдөл эсвэл бүрэн бус өгөгдөл байхгүй бол та хэтийн төлөвөө оновчтой чиглүүлэх, түүнтэй харилцах чадвараа алдаж байна. Энэ нь эргээд таны борлуулалтын багийн хэрэгцээг хангаж байгаа эсэхийг баталгаажуулах чадварыг сулруулж байна. Борлуулалтын үр ашиг нь өсөн нэмэгдэж буй технологийн сегмент юм. Гайхамшигтай өгөгдөл бүхий хэтийн төлөвийг чиглүүлэх, тэдгээрийг удирдамж болгон өөрчлөх чадвар,