WittyParrot: Борлуулалт, маркетингийн харилцааны мэдлэгийн автоматжуулалт

McKinsey Global Institute-ийн "Нийгмийн эдийн засаг: Нийгмийн технологиор дамжуулан үнэ цэнэ, бүтээмжийг тайлах" тайланд судлаачид дундаж мэдлэгтэй ажилтан сард 28 цаг баримт бичиг хайх, дахин бүтээхэд зарцуулдаг болохыг тогтоожээ. Компанийн баримт бичгийн зөвхөн 10% нь ашигтай форматтай байсан. Борлуулалт, маркетингийн барьцааны 80 хүртэлх хувийг хэзээ ч ашиглаж байгаагүй. Маркетингийн ажилтнууд байгууллагын хэмжээнд брэндийн мессеж, тогтвортой байдлыг хангахын зэрэгцээ хэмжилт хийхийг уриалж байна