Нөлөөллийн радиус: Түнш, Түншлэл, Хэвлэл мэдээлэл, хаяг менежмент

Impact Radius нь дижитал брэндүүд болон агентлагуудад дижитал, хөдөлгөөнт болон офлайн сувгуудын зар сурталчилгааны зардлыг хамгийн их байлгах боломжийг олгодог. Тэдний SaaS маркетингийн технологи нь хэрэглэгчдэд аялалын мэдээлэл, маркетингийн зардлыг цуглуулах замаар маркетингийн бүх хүчин чармайлтыг дан ганц дүн шинжилгээ хийх боломжийг зах зээлд оролцогчдод олгодог. Нөлөөллийн радиусын багцад түншийн менежер багтдаг. Ажил гүйлгээний төлбөрөө бууруулж, ROI-ийг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ өргөтгөх чадвар, аналитик ойлголт,