SaaS үйлчилгээ үзүүлэгчдийн жагсаалт, тэдгээрийн маркетингийн төсөв

Хэрэв би Виталаас хэн нэгэнтэй уулзвал энэ инфографикт зориулж тэврэх болно. Маркетингийн зөв төсвийн тухай нийтлэл нь нийт орлогын хэдэн хувийг илэрхийлдэг тул бид саяхан хуваалцсан боловч энэ нь нөгөө инфографикийг дэмжиж, бататгах төсвийн гүнзгий зардлыг гаргаж өгдөг. Хэдэн жилийн өмнө бид Маркетингийн Автоматжуулалтын салбарт үйлчилгээ үзүүлэгчийн хувьд жилд зургаан оронтой тооноос бага мөнгө зарцуулдаг програм хангамжтай ажиллаж байсан.