Pollfish: Дэлхийн онлайн судалгааг гар утсаар хэрхэн үр дүнтэй хүргэх вэ

Та төгс төгөлдөр зах зээлийн судалгааг бий болгосон. Одоо та санал асуулгаа хэрхэн тарааж, статистикийн ач холбогдолтой олон тооны хариултыг хурдан авах вэ? Дэлхийн зах зээл дээрх 10 тэрбум долларын судалгааны зардлын 18.9% нь АНУ дахь онлайн судалгаанд зарцуулагддаг. Та асуултын асуултуудыг бий болгож, хариултуудын бүх хослолыг бүрдүүлэв. Дараа нь та судалгааг хянаад өөрчлөгдсөн