Дижитал өөрчлөлтийг өдөөж буй MarTech чиг хандлага

Маркетингийн олон мэргэжилтнүүд мэддэг: сүүлийн арван жилийн хугацаанд маркетингийн технологи (Martech) хурдацтай хөгжиж байна. Энэхүү өсөлтийн явц удаашрахгүй. Үнэндээ 2020 оны хамгийн сүүлийн судалгаагаар зах зээл дээр 8000 гаруй маркетингийн технологийн хэрэгсэл байгааг харуулж байна. Ихэнх маркетерууд тухайн өдөр таваас дээш, нийтдээ 20 гаруй хэрэгслийг маркетингийн стратегиа хэрэгжүүлэхдээ ашигладаг. Martech платформууд нь танай бизнест хөрөнгө оруулалтаа нөхөх, туслахад тусалдаг