Мэдээллийн эрүүл ахуй: Мэдээллийг нэгтгэх цэвэрлэх гарын авлага

Нэгдэх цэвэрлэгээ нь шуудангийн шууд маркетинг, үнэний цорын ганц эх сурвалжийг олж авах зэрэг бизнесийн үйл ажиллагааны гол үүрэг юм. Гэсэн хэдий ч олон байгууллагууд нэгтгэх цэвэрлэх үйл явц нь зөвхөн Excel-ийн техник, функцээр хязгаарлагддаг бөгөөд өгөгдлийн чанарын улам бүр нарийн төвөгтэй хэрэгцээг арилгахад маш бага зүйл хийдэг гэж үздэг. Энэхүү гарын авлага нь бизнесийн болон мэдээллийн технологийн хэрэглэгчдэд нэгтгэх цэвэрлэх үйл явцыг ойлгоход нь туслах бөгөөд тэдний баг яагаад чадахгүй байгааг ойлгуулах болно