Танай байгууллага том датаг ашиглахад бэлэн үү?

Big Data бол ихэнх маркетингийн байгууллагуудын бодит байдлаас илүү эрмэлзэл юм. Big Data-ийн стратегийн үнэ цэнийн талаархи өргөн ойлголцол нь өгөгдлийн экосистемийг бүтээх, хувийн мэдээлэлд тулгуурласан хурц ойлголтыг амьдралд хэрэгжүүлэхэд шаардагдах олон тооны самар-боолт техникийн асуудлуудыг бий болгодог. Байгууллагын чадавхийг долоон үндсэн чиглэлд дүн шинжилгээ хийх замаар байгууллагын Big Data-г ашиглахад бэлэн байгаа байдлыг үнэлэх боломжтой: Стратегийн алсын хараа нь Big Data-ийг чухал гэж хүлээн зөвшөөрөх явдал юм