Уламжлалт дижитал сурталчилгааны зөрүүг арилгах

Сүүлийн таван жилийн хугацаанд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн хэрэглээний зуршил эрс өөрчлөгдөж, хөл нийлүүлэн алхахын тулд сурталчилгааны кампанит ажил улам бүр хөгжиж байна. Өнөө үед зар сурталчилгааны долларыг телевиз, хэвлэх, радио зэрэг офлайн сувгуудаас дижитал болон программаар зар сурталчилгаа худалдан авах хуваарилалт хийгдэж байна. Гэсэн хэдий ч олон брэндүүд медиа төлөвлөгөөндөө дижитал хэлбэрт шилжүүлэх туршигдсан, бодит аргуудыг дахин хуваарилахдаа эргэлздэг. Телевиз 34.7 он гэхэд дэлхийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн хэрэглээний гуравны нэгээс (2017%) илүү хувийг эзэлнэ гэж таамаглаж байна