Борлуулалтыг идэвхжүүлэхийн ач холбогдол

Борлуулалтыг идэвхжүүлэх технологи нь орлогыг 66% -иар өсгөх нь батлагдсан бол компаниудын 93% нь борлуулалтыг идэвхжүүлэх платформыг хэрэгжүүлээгүй байна. Энэ нь ихэвчлэн борлуулалтыг идэвхжүүлсэн домог нь үнэтэй, ашиглахад төвөгтэй, үрчлэлт багатай байдагтай холбоотой байдаг. Борлуулалтыг идэвхжүүлэх платформын ашиг тус, түүний юу хийх талаар судлахын өмнө эхлээд борлуулалтыг идэвхжүүлэх гэж юу болох, яагаад чухал болохыг судалж үзье. Борлуулалтыг идэвхжүүлэх гэж юу вэ? Forrester Consulting-ийн мэдээлснээр