Амбиц: Худалдааны багийнхаа гүйцэтгэлийг удирдах, урамшуулах, нэмэгдүүлэх тоглоом

Борлуулалтын гүйцэтгэл нь өсөн нэмэгдэж буй аливаа бизнест зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Худалдааны багтай бол тэд илүү их хүсэл эрмэлзэлтэй болж, байгууллагын зорилго, зорилттой холбогддог. Ажлаас халагдсан ажилтнуудын байгууллагад үзүүлэх сөрөг нөлөө нь хөдөлмөрийн бүтээмж муу, авъяас чадвар, нөөц бололцоогоо үр ашиггүй зарцуулах гэх мэт томоохон нөлөөтэй байж болно. Борлуулалтын багийн талаар тусгайлан ярихад оролцоогүйгээс бизнес эрхлэгчид шууд орлогоо алдах болно. Бизнес эрхлэгчид борлуулалтын багийг идэвхтэй ажиллуулах эсвэл эрсдэлд орох арга замыг олох ёстой