Маркетинг ба мэдээллийн технологийн багууд яагаад кибер аюулгүй байдлын хариуцлагыг хуваалцах ёстой вэ?

Царт тахал нь байгууллагын хэлтэс бүрийг кибер аюулгүй байдалд илүү анхаарах хэрэгцээг нэмэгдүүлсэн. Энэ нь утга учиртай, тийм ээ? Бид өөрсдийн үйл явц, өдөр тутмын ажилдаа хэдий чинээ их технологи ашиглах тусам зөрчилд өртөмтгий байх болно. Гэхдээ кибер аюулгүй байдлын илүү сайн туршлагыг нэвтрүүлэх нь маркетингийн сайн туршлагатай багуудаас эхлэх ёстой. Кибер аюулгүй байдлын асуудал нь ихэвчлэн Мэдээллийн технологийн (МТ) удирдагчид, Мэдээллийн аюулгүй байдлын ахлах ажилтан (CISO) болон Технологийн ахлах ажилтан (CTO) нарын санаа зовоосон асуудал байсаар ирсэн.