XML товчлол

XML

XML нь товчлол юм Өргөтгөж болох тэмдэглэгээний хэл.

Хүн болон машин унших боломжтой форматаар өгөгдлийг кодлоход ашигладаг тэмдэглэгээний хэл.