SMB товчлол

SMB

SMB гэдэг нь товчилсон үг юм Жижиг, дунд бизнес.

Жижиг, дунд бизнес гэдэг нь тодорхой хэмжээний ажилчдын тоо эсвэл жилийн орлоготой байгууллага юм. Ажилчдын тоогоор хэмжих юм бол жижиг бизнес нь 100-аас цөөн ажилтантай, дунд үйлдвэр нь 100-аас 999 ажилтантай байгууллага юм. Жилийн орлогоор нь өөр байдлаар хэмжвэл эдгээр нь жилийн орлого нь 50 сая доллараас бага, дунд хэмжээний эсвэл 50 сая доллараас дээш боловч 1 тэрбум доллараас бага орлоготой байгууллагууд юм. ЖДҮ гэсэн товчлолыг АНУ-аас гадуур хэрэглэдэг.