ROTI товчлол

РОТИ

ROTI гэдэг нь товчилсон үг юм Технологийн хөрөнгө оруулалтын өгөөж.

Хөрөнгө оруулалтын өгөөж (ROI)-тэй адил энэ нь технологид оруулсан хөрөнгө оруулалт эсвэл програм хангамжийн лицензийг хэрэгжүүлэхэд зарцуулсан орлогынхоо хэмжээг буцаахад шаардагдах хугацаа юм. Жишээ: Энэ платформд хөрөнгө оруулалт хийх нь дундаж хэрэглэгчийн хувьд 7 сарын ROTI байна. Үүнийг мөн орлогын хэдэн хувиар өссөнөөр хэмжиж болно