ROI товчлол

ROI

ROI гэдэг нь товчилсон үг юм Хөрөнгө оруулалтын өгөөж.

Ашигт ажиллагааг хэмждэг гүйцэтгэлийн хэмжүүр бөгөөд ROI= (орлого – зардал) / зардал гэсэн томьёог ашиглан тооцдог. ROI нь боломжит хөрөнгө оруулалт нь урьдчилгаа болон байнгын зардлаар үнэ цэнэтэй эсэхийг, эсвэл хөрөнгө оруулалт, хүчин чармайлтыг үргэлжлүүлэх эсвэл зогсоох шаардлагатай эсэхийг тодорхойлоход тусална.