ROE товчлол

Үүрэг

ROE гэдэг нь товчилсон үг юм Хүчин чармайлтаа буцаах.

ROI-д нэмэлт болгон Content ROE нь багууд агуулгыг оновчтой болгох, ирээдүйн контент болон бүтээлч төлөвлөгөөнд өгөгдөлд суурилсан нөлөөллийг нэвтрүүлэхэд туслах зорилгоор хөрөнгийн түвшинд гүйцэтгэлийн хэмжүүрийг идэвхжүүлдэг. Энэ нь хөрөнгө тус бүрийг бий болгоход зарцуулсан нийт хүчин чармайлтыг харгалзан үздэгээрээ онцлог юм.

Эх сурвалж: Aprimo Return on хүчин чармайлт