ROAS товчлол

РОАС

ROAS гэдэг нь товчилсон үг юм Зар сурталчилгааны зардлын өгөөж.

Зар сурталчилгаанд зарцуулсан доллар бүрээс олсон орлогын хэмжээг хэмждэг маркетингийн гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлт. Хөрөнгө оруулалтын өгөөж (ROI)-тэй адил ROAS нь дижитал эсвэл уламжлалт зар сурталчилгаанд оруулсан мөнгөний ROI-г хэмждэг. ROAS-ийг маркетингийн төсөв, зар сурталчилгааны сүлжээ, тодорхой зар сурталчилгаа, зорилтот чиглэл, кампанит ажил, бүтээлч бүтээлүүд болон бусад зүйлсээр хэмжиж болно.