MQL товчлол

MQL

MQL нь товчлол юм Маркетингийн мэргэшсэн удирдагч.

Маркетингийн баг хянаж үзсэн эсвэл компаний шалгуур үзүүлэлтийг системтэйгээр үнэлж, борлуулалтын багийн төлөөлөгчөөр томилоход шаардлагатай шалгуурыг хангасан боломжит худалдан авагч.