LACSLink товчлол

LACSLlink

LACSLink гэдэг нь товчилсон үг юм Байршуулах боломжтой хаягийг хувиргах системийн холбоос.

Хөрвүүлсэн хаягуудын аюулгүй өгөгдлийн багц бөгөөд хөдөөгийн маягийн хаягийг хотын маягийн хаяг болгон өөрчлөх шаардлагатай. Энэ нь мөн нэр нь өөрчлөгдсөн эсвэл дугаарласан хаягуудыг хөрвүүлдэг. LACSLink нь 911 яаралтай тусламжийн системийг хэрэгжүүлсэн орон нутгийн засаг захиргааны шинэ хаягийг олж авах автоматжуулсан арга юм.

Эх сурвалж: Мелисса