KPI товчлол

KPI

KPI гэдэг нь товчлол юм Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлт.

Компани зорилгодоо хэр үр дүнтэй хүрч байгааг харуулдаг хэмжигдэхүйц үнэ цэнэ. Өндөр түвшний KPI нь бизнесийн ерөнхий гүйцэтгэлд төвлөрдөг бол доод түвшний KPI нь борлуулалт, маркетинг, хүний ​​​​нөөц, дэмжлэг гэх мэт хэлтэсүүдийн үйл явцад төвлөрдөг.