GDPR товчлол

GDPR

GDPR гэдэг нь товчлол юм Мэдээлэл хамгаалах ерөнхий журам.

Европын холбоо болон Европын эдийн засгийн бүс дэх мэдээллийн хамгаалалт, нууцлалын тухай журам. Энэ нь мөн ЕХ болон ЕЭА-аас гадуурх хувийн мэдээллийг шилжүүлэх асуудлыг авч үздэг.