ER товчлол

ER

ER гэдэг нь товчилсон үг юм Байгууллагын тогтоол.

Бодит ертөнцийн аж ахуйн нэгжүүдийн лавлагаа нь ижил (ижил аж ахуйн нэгж) эсвэл тэнцүү биш (өөр өөр байгууллагууд) болохыг тодорхойлох үйл явц. Өөрөөр хэлбэл, энэ нь бүртгэлийг өөр өөрөөр тайлбарлах үед олон бүртгэлийг нэг аж ахуйн нэгжтэй холбох үйл явц юм.