eLOT товчилсон үг

eLOT

eLOT гэдэг нь товчилсон үг юм Сайжруулсан аялалын шугам.

eLOT дарааллын дугаар нь тээвэрлэгчийн маршрутын хүрээнд нэмэлт мужид хүргэлтийн эхний тохиолдлыг, өсөх/буурах код нь дарааллын дугаар доторх хүргэлтийн ойролцоо дарааллыг заана. eLOT боловсруулах боломжтой

Эх сурвалж: PostaPro