DRR товчлол

ГЭБ байна

DRR гэдэг нь товчилсон үг юм Долларын хадгаламжийн түвшин.

Тухайн үеийн эхэнд байсан орлоготой харьцуулахад таны хадгалж буй орлогын хувь (шинэ орлогыг тооцохгүй). Үүнийг тооцоолох арга бол үйлчлүүлэгчдээ орлогын мужид хувааж, дараа нь муж тус бүрийн CRR-ийг тооцоолох явдал юм.