DOOH товчлол

DOOH

DOOH гэдэг нь товчилсон үг юм Гэрээс гадуур дижитал.

Гэрээс гадуурх дижитал сурталчилгаа нь гаднах зар сурталчилгаа, гадаа хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, гэрээс гадуурх хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл нь дижитал холболттой, зар сурталчилгааны платформд хамрагдаагүй үзэгчдэд хүрэх боломжтой байдаг гэрийн гадуурх (DOOH) зар сурталчилгааны дэд хэсэг юм. гэр. DOOH-ийн сурталчилгаанд дижитал сурталчилгааны самбар, дэлгэцийн сурталчилгаа, дижитал зурагт хуудас зэрэг нь тухайн хүнийг гэрээсээ гараад зар сурталчилгаатай холбоотой үйл ажиллагаа явуулахад харуулдаг. Энэ нь мөн шинэ зах зээл болох Аудио Out-Of-Home (AOOH) багтдаг.