DNS товчлол

DNS

DNS гэдэг нь товчилсон үг юм Domain Name System.

Интернет эсвэл бусад Интернет протоколын сүлжээгээр дамжуулан хүрч болох компьютер, үйлчилгээ болон бусад нөөцийг тодорхойлоход ашигладаг шаталсан, төвлөрсөн бус нэрлэх систем. DNS-д агуулагдах нөөцийн бүртгэлүүд нь домэйн нэрийг бусад мэдээллийн хэлбэрүүдтэй холбодог.