DMP товчлол

DMP

DMP гэдэг нь товчилсон үг юм Өгөгдлийн менежментийн платформ.

Үзэгчид (нягтлан бодох бүртгэл, харилцагчийн үйлчилгээ, CRM гэх мэт) болон гуравдагч этгээдийн (зан байдал, хүн ам зүй, газарзүйн) өгөгдлийг нэгтгэх платформ бөгөөд ингэснээр тэдгээрийг илүү үр дүнтэй чиглүүлэх боломжтой болно.