DCO товчлол

DCO

DCO гэдэг нь товчилсон үг юм Динамик агуулгын оновчлол.

Зар сурталчилгааг үзүүлж байх үед үзэгчийн талаарх мэдээлэлд тулгуурлан хувь хүний ​​зарыг бий болгодог дэлгэцийн сурталчилгааны технологи. Бүтээлчийг хувийн болгох нь динамик, туршигдсан, оновчтой бөгөөд ингэснээр товшилтын хувь хэмжээ болон хөрвүүлэлтийг нэмэгдүүлнэ.