DBoR товчлол

DBoR

DBoR нь товчилсон үг юм Бичлэгийн мэдээллийн сан.

Хамгийн сүүлийн үеийн мэдээлэл бүхий систем дэх таны харилцах мэдээллийн эх сурвалж. Ихэнхдээ үнэний эх сурвалж гэж нэрлэдэг.