CTR товчлол

ЗС

CTR гэдэг нь товчилсон үг юм Click-through Rate.

Тодорхой холбоос дээр дарсан хэрэглэгчдийн тоо, хуудас, имэйл, зар сурталчилгааг үзсэн нийт хэрэглэгчдийн тоонд харьцуулсан харьцаа. Энэ нь тодорхой вэбсайтын онлайн сурталчилгааны кампанит ажлын амжилт, имэйлийн кампанит ажлын үр нөлөөг хэмжихэд ихэвчлэн ашиглагддаг.