CRR товчлол

CRR

CRR гэдэг нь товчилсон үг юм Үйлчлүүлэгчийн хадгалалтын түвшин.

Хугацааны эхэнд байсан тоотой харьцуулахад таны хадгалж буй үйлчлүүлэгчдийн хувь (шинэ үйлчлүүлэгчдийг тооцохгүй).