CPA Acronyms

ЦХҮа-ны

CPA гэдэг нь товчлол юм Худалдан авах зардал.

Худалдан авалтын зардал гэдэг нь кампанит ажил эсвэл сувгийн түвшинд төлбөр төлж буй нэг хэрэглэгчийг олж авах нийт зардлыг хэмждэг маркетингийн хэмжүүр юм. ЦХҮа нь маркетингийн амжилтын амин чухал хэмжүүр бөгөөд ерөнхийдөө Хэрэглэгч олж авах зардлаас (CAC) нарийн хэрэглээгээрээ ялгагдана.

Эх сурвалж: Том худалдаа