CLV товчлол

CLV

CLV гэдэг нь товчилсон үг юм Үйлчлүүлэгчийн насан туршийн үнэ цэнэ.

Цэвэр ашгийг үйлчлүүлэгчийн амьдралын мөчлөгийн бүх харилцаатай холбосон төсөөлөл.