CLM товчлол

CLM

CLM нь товчлол юм Гэрээний хугацааны хэрэглээний менежмент.

Гэрээ байгуулахаас эхлээд гэрээ байгуулах, дагаж мөрдөх, сунгах хүртэл идэвхтэй, арга зүйн удирдлага. CLM-ийг хэрэгжүүлэх нь зардлын хэмнэлт, үр ашгийг мэдэгдэхүйц сайжруулахад хүргэдэг.