CISO товчлол

CISO

CISO гэдэг нь товчилсон үг юм Мэдээллийн аюулгүй байдлын албаны дарга.

Мэдээллийн хөрөнгө, технологийг зохих ёсоор хамгаалахын тулд аж ахуйн нэгжийн алсын хараа, стратеги, хөтөлбөрийг бий болгох, хадгалах үүрэгтэй байгууллагын дээд түвшний удирдах ажилтан.