CIO товчлол

CIO

CIO гэдэг нь товчилсон үг юм Мэдээлэл хариуцсан захирал.

Мэргэжил нь байгууллагын доторх технологийн ашиглалтын удирдлага, хэрэгжилт, алсын хараанд чиглэгддэг компанийн гүйцэтгэх түвшний албан тушаал. Энэ хариуцлагыг заримдаа CTO гэж нэрлэдэг.