CCR товчлол

CCR

CCR гэдэг нь товчилсон үг юм Үйлчлүүлэгчдийн ханш.

Хэрэглэгчийн хадгалалт, үнэ цэнийг хэмжихэд ашигладаг хэмжүүр. CCR-ийг тодорхойлох томъёо нь: CR= (тооцооны эхэнд үйлчлүүлэгчдийн тоо – хэмжилтийн хугацааны эцэст # үйлчлүүлэгч) / (хэмжилтийн үеийн эхэнд үйлчлүүлэгчдийн тоо)