CCE товчлол

CCE

CCE гэдэг нь товчилсон үг юм Харилцагчийн ярианы туршлага.

Харилцан ярианы үйлчилгээ ба хэрэглэгчийн туршлага нь олон тооны асуудлыг шийдвэрлэхээс илүүтэйгээр урт хугацааны харилцаа тогтооход анхаардаг үйлчлүүлэгчдэд туслах арга юм.

Эх сурвалж: Кустомер