CASS товчлол

CASS

CASS гэдэг нь товчилсон үг юм Кодчиллын нарийвчлалыг дэмжих систем.

Гудамжны хаягийг засах, тааруулах програм хангамжийн үнэн зөвийг үнэлэхэд АНУ-ын шуудангийн алба (USPS) ашигладаг систем.