CAGR товчлол

CAGR

CAGR гэдэг нь товчилсон үг юм Жилийн холимог өсөлт.

Өсөлт нь экспоненциал нийлмэл хурдаар явагдана гэж үзвэл тухайн хоёр жилийн орлогын жилийн дундаж өсөлтийн хурд.

Эх сурвалж: Гартнер