AutoML товчлол

AutoML

AutoML гэдэг нь товчилсон үг юм Автомат машин сурах.

Salesforce доторх Machine Learning-ийн өргөтгөх боломжтой суурилуулалт нь өгөгдөл судлаачдыг ашиглах шаардлагагүйгээр бүх үйлчлүүлэгчид болон хэрэглээний бүх тохиолдлуудад нийцдэг.