AOV товчлол

AOV

AOV гэдэг нь товчилсон үг юм Захиалгын дундаж үнэ.

Үйлчлүүлэгч вэбсайт эсвэл мобайл апп дээр захиалга хийх бүрт зарцуулсан дундаж долларын хэмжээг хянах хэмжүүр. Танай компанийн захиалгын дундаж үнийг тооцоолохын тулд нийт орлогыг захиалгын тоонд хуваахад л хангалттай.

Эх сурвалж: Тохиромжтой