ACoS товчлол

ACoS

ACoS нь товчилсон үг юм Зар сурталчилгааны зар сурталчилгааны зардал.

Амазоны ивээн тэтгэсэн бүтээгдэхүүний кампанит ажлын гүйцэтгэлийг хэмжихэд ашигладаг хэмжүүр. ACoS нь зар сурталчилгааны зарцуулалтыг зорилтот борлуулалттай харьцуулсан харьцааг заадаг бөгөөд дараах томъёогоор тооцоолно: ACoS = зар сурталчилгаа ÷ борлуулалт.